Kişisel Bilgiler
Adınız*
Soyadınız*
Doğum Tarihi*
Uyruk*
TCKN*
Pasaport no*
E-posta adresi*
ELEKTRONİK BİLGİ GÜVENLİĞİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ İşbu Aydınlatma Metni, Elektronik Bilgi Güvenliği Anonim Şirketi ("Şirket" ve/veya "E-Güven") tarafından Şirket’in müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [www.e-guven.com] adresinde yer alan Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.
 • a) Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.
 • b) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.
 • c) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde Şirket’in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.
 • d) Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları Şirketimizle olan ilişkiniz kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; kişiye özel pazarlama ve/veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası, dijital ve/veya diğer mecralarda reklam, tanıtım veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası, kampanya, promosyon veya tanıtım süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, Şirketimiz tarafından sunulan diğer ürünlerle ilgili çapraz satış aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası ile pazarlama faaliyetlerine konu yapılacak kişilerin tüketici davranışı kriterler doğrultusunda tespiti ve/veya değerlendirilmesi amaçlarıyla işbu Rıza Metni’ni onaylamanız halinde elde edilecek rıza doğrultusunda ve burada belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenebilecek ve yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılabilecektir.
 • e) Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi [www.e-guven.com] adresinde yer alan Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
 • • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Bahsi geçen talepler, E-Güven’e [Değirmen Sokak Nida Kule İş Merkezi No:18 Kat:5 34742 Kozyatağı / İstanbul] adresi üzerinden yazılı olarak iletilebilecektir.
İletişim, Teslimat & Kurulum Adres Bilgileri
İl*
İlçe*
Posta Kodu
Adres*
Telefon no*
Faks no
GSM no*
Şirket Bilgileri

Kurumsal başvurularda, İmza Sirküleri ve son 6 aylık Ticaret Odası Faaliyet Belgesi fotokopilerinin ( asılları ibraz edilerek ) kurulumu gerçekleştiren E-GÜVEN çalışanına teslim edilmesi gerekmektedir.

Şirket adı
Görev
Başvuru Süreci Doğrulama
Sayın

GSM numaranız olarak belirtmiş olduğunuz numaralı cep telefonunuza tek kullanımlık şifre gönderilmiştir. Lütfen cep telefonunuza gelen şifreyi aşağıdaki alana giriniz.

Yeniden şifre gönderebilmek için kalan süre:
120 saniye
Uyarı

Lütfen dikkatlice okuyup gerekli belgeleri E-GÜVEN ofisine gönderiniz.

1. Seçenek: E-GÜVEN OFİSLERİNDE BAŞVURU

E-GÜVEN ofisine gelerek kimlik kontrolünüzü gerçekleştirebilirsiniz.

2. Seçenek: NOTER ONAYLI BELGE İLE

Aşağıda belirtilen gerekli belgeleri lütfen E-GÜVEN iletişim adresimize gönderiniz. Evraklar E-GÜVEN'e ulaştıktan sonra, Nitelikli Elektronik Sertifikanız hazırlanarak kargo ile alıcıya gönderilir. Elektronik imzanız tarafınıza ulaştığında, https://www.e-guven.com/destek-masasi/e-imza-yazilimlari/ sayfasından kurulumunuzu yapabilirsiniz.

Bireysel;
Kurumsal;
 • - Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • - Noter Huzurunda İmzalanacak NES Kullanıcı Taahhütnamesi (İndirmek için tıklayın)
 • - Ticaret odası faaliyet belgesi aslı ( Son 6 aylık hali olması gerekmektedir.)
 • - İmza sirküleri fotokopisi